कारोबार सम्बन्धि विवरण

 

         आ व २०७४।०७५ को कारोबार सम्बन्धी विवरण (रु. हजारमा )

 

 विवरण
अघिल्लो दिनसम्मको 
आजको
 आज सम्मको
चालु खर्च    निकासा  
2255946  
2255946
पूँजीगत खर्च 
निकासा
107149  
107149
जम्मा निकासा
2363095  
2363095
 
राजस्व आम्दानी
905901
 
  90591
 
धरौटी मौज्दात
493225
 
493225
बिबिध /कार्य संचालन
कोषको मौज्दात
112441
  112441
पा. निवतिभरण
 
जारी/हि.मि./औषधि उपचार थप संख्या
10
10
तलबी प्रतिबेदन पारित कार्यालय संख्या
66
66
प्रथम चौमासिक आ.ले.प. सम्पन्न कार्यालय
 
 
 
दोस्रो चौमासिक आ.ले.प.सम्पन्न कार्यालय
 
 
तेस्रो चौमासिक आ.ले.प. सम्पन्न कार्यालय
कूल दरबन्दी -18 
पूर्ति संख्या -17 

 रिक्त -1