स्थानीय तहको फ्रिज नहुने बजेट रकम संचित कोष खातमा दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना


मिति:२०७४।०३।२७

अर्थ मन्त्रालय बाट आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा  स्थानीय तहलाइ बजेट उपशीर्षक न‌ं 6021103 को खर्च शीर्षक २६३१२ र २६३२२ मा  प्रदान गरिएको शसर्त चालु तथा पुंजीगत अनुदान (५२ लाख र ४८ लाख) गरी जम्मा १ करोड रकम फ्रिज नहुने भएकोले खर्च नभै बांकी रहेको उपरोक्त शीर्षकको रकम सम्बन्धित स्थानीय तह संचित कोष खातामा अनिवार्य दाखिला गर्न गराउन हुन अनुरोध गरिएको छ ।पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार