मुख्य मुख्य कार्यालयहरुको आ व २०७३।७४ को पुजीगत खर्च विवरण


मिति:२०७४।०४।०१

   (आ व २०७३।७४)                                                                          रु हजारमा

कार्यालय

विनियोजित बजेट

२०७४ असारसम्मको खर्च

२०७४ जेठसम्मको खर्च

असार महिनाको मात्र

कूल खर्च प्रतिशत वार्षिक

खर्च नभएको बजेट

खर्च

खर्च प्रतिशत

जिल्ला समन्वय समिति

451774

395102

272672

122430

30.29

87.46

56672

शहरी विकास तथा भवन डि

1454357

557049

183955

373094

66.98

38.30

897308

हुलाकी सडक योजना

416308

416220

140259

275961

66.30

99.98

88

खानेपानी तथा स स डिभिजन

373044

326510

187329

163684

46.63

94.09

22031

जल उत्पन्न प्रकोप नि

392366

390768

301772

88996

22.77

99.59

1598

रा ज कुलरिया सिचाइ आयोजना

2478902

2317907

1932181

385726

16.64

93.51

160995

भूमिगत जलस्रोत विकास डि

154980

136018

99666

36352

26.73

88.22

18162

सिंचाइ विकास डिभिजन

102009

96158

70986

25172

26.18

94.26

5851

क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय

142655

138534

111758

26776

19.33

97.11

4121

जम्मा

5965595

4798769

3300578

1498191

 

 

1166826

 पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार