सरकारी कारोवार गर्ने बैंक परिवर्तन तथा थप भएको सुचना


मिति:2074-04-30

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीबाट संचालन हुने ख१, ख२, ख३ र ख६ ख समूहका खाताहरुको कारोवार आ. व. २०७३।७४ सम्म नेपाल राष्ट बैंक, धनगढीबाट हुदै आइरहेकोमा मिति  २०७४।०४।०१ देखि राष्टिय वाणिज्य बैंक, धनगढी( कोड नम्बर ११००२०३०) बाट ख समूहका खाताहरुको कारोवार भैरहेको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध  छ । 

खर्च खाता नम्बरहरु

४१७०२०१०००००० ख१ चालु खर्च खाता

४१७०२०२०००००० ख२ पुजीगत खर्च खाता

४१७०२०३०००००० ख३ धरौटी खाता

४१७०२०६०००००० ख६ विविध खाता

राजश्व दाखिला गर्ने बैंक र खाताहरु

राष्टिय वाणिज्य बैंक धनगढी: एकल खाता नं क १ १ १०३ ( भन्सार आय र अन्य सबै गैर कर राजश्व)

नेपाल एन्भेष्टमेन्ट बैंक धनगढी: खाता नं क १ १ १०५  (यातायात व्यवस्था कार्यालयको  लागि मात्र)

एभरेष्ट बैंक लिमिटेड धनगढी:  खाता नं क १ १ १०५  ( भन्सार आय बाहेक सम्पूर्ण कर राजश्व)

नेपाल बैंक लि टीकापुर:  खाता नं क १ १ १०२    (गैर कर तथा  कर राजश्व)

 पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार