सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना


मिति:2074-05-20

आ.व.२०७४।७५ को मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन चाहने ईच्छुक व्यक्ति फर्म कम्पनीहरुले तोकिएको ढांचामा यस कार्यालयमा चूची दर्ताको लागि निवेदन दर्ता गराउन हुन अनुरोध छ ।पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार