विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (E-Payment) लागु गरिएको


मिति:२०७५।०१।१६

कैलाली जिल्लामा सरकारी निकाय बाट हुने भुक्तानीमा बिद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (E-Payment) मिति २०7५ वैसाख १६ गतेबाट लागु गरिएको छ । व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रा.लि.धनगढी र पुरवार ईन्टरप्राईजेज धनगढी, कैलाली लाइ दिनु पर्ने भुक्तानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सोझै सोही फर्मको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी कैलाली जिल्लामा बिद्युतिय भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गरिएको हो । बिद्युतिय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने कैलाली प्रदेश नं. ७ को पहिलो तथा नेपालभरिको ३८ औ जिल्लाको रुपमा रहेको छ । २०७५ साल बैशाख २३ गतेबाट जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउनु पर्दा अनिबार्य रुपमा बिद्युतिय भुक्तानी आदेश पठाउनु पर्ने छ । बैंकहरुको क्लीयरिङ चार्ज कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने कुराको प्रष्टता नभए सम्मको लागी हाललाइ सरकारी कार्यालयहरुबाट पार्टीहरुलाइ हुने भुक्तानी मात्रै बिद्युतिय भुक्तानी मार्फत हुने र अन्य भुक्तानी रकम चेक मार्फत नै हुने ब्यबस्था गरीएको छ । सोझै सम्बन्धीत पार्टीको नाममा भुक्तानी गर्दा भुक्तानी हुने पार्टीको नाम, खाता रहेको बैंकको नाम, शाखा, खाता नम्बर, खाताको प्रकार (चल्ती / बचत ) र पान नम्बर (भएमा मात्रै ) पछी सम्म फरक नपर्ने गरी सम्बन्धित पार्टीबाटै कार्यालयले लिखित रुपमा लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ । बिद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा एकल खाता रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा खाता भएका पार्टीहरुको रकम तत्कालै र अन्य बैकमा खाता रहेका पार्टीको रकम दोस्रो दिन क्लीयरिङ हाउस मार्फत सम्बन्धीत पार्टीको नाममा जम्मा हुने ब्यबस्था रहेको  छ ।पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार