सशर्त अनुदान अन्तरगत खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्ने


मिति:2075.02.17

प्रस्तुत विषयमा चालु आ. व. २०७४।७५ मा ब. उ. शि. नं.  801……….. अन्तरगत खर्च शीर्षक 26612 (सशर्त अनुदान) तर्फ विभिन्न किस्तामाकैलाली जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहको स्थानीय संचित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको रकम मध्ये 2075 असार मसान्तसम्म खर्च भै बांकी रहेको रकम संघीय संचित कोषमा फिर्ता गर्ने भनि अर्थ मन्त्रालयको च नं 820 मिति 2075-01-28 को पत्रबाट लेखि आएकोले सोही वमोजिम बचत हुने रकम यस कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्न गराउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार