SuTRA


मिति:2076-09-22

Click for open SuTRA  विकास निर्माण संग सम्बन्धित मुख्य बजेटको तुलनामा खर्च विवरण
  2075-03-20 सम्म      
    पूजीगत   
सि.नं. कार्यालय बजेट खर्च खर्च %
1 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय 236,085,000.00 174,087,135.00 73.74
2 जिल्ला बन कार्यालय 43,410,000.00 24,656,961.00 56.80
3 जिल्ला भु-संरक्षण कार्यालय 12,223,000.00 12,008,242.00 98.24
4 हुलाकी सडक योजना कैलाली 357,189,000.00 277,188,284.25 77.60
5 खुटिया बि.पि.नगर गडशेरा दिपायल सडक योजना 150,000,000.00 124,006,241.00 82.67
6 मोहना पुल अत्तरिया सडक योजना कार्यालय 518,100,000.00 241,000,935.00 46.52
7 शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय 1,454,392,000.00 1,042,241,451.00 71.66
8 क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना,क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन 218,000,000.00 1,205,508.00 0.55
9 क्षेत्रिय सिचाई निर्देशनालय 116,079,000.00 101,242,049.00 87.22
10 भूमिगत जलश्रोत बिकास समिति शाखा धनगढी 5,466,000.00 5,116,986.00 93.61
11 जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभीजन नं‌ २२ कैलाली 322,700,000.00 292,276,343.00 90.57
12 रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना 1,921,341,000.00 1,195,468,256.00 62.22
13 भुमिगत जल सिचाइ बिकास डिभीजन 99,297,000.00 72,821,763.00 73.34
14 सिचाई विकास डिभिजन 103,052,000.00 90,563,917.00 87.88
15 जिल्ला सम्न्वय समिति (जिल्ला प्राविधिक कार्यालय) 314,185,000.00 195,473,361.00 62.22
  जम्मा 5,871,519,000.00 3,849,357,432.25  

 पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार