दरबन्दी तालिका
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

कैलाली

पद श्रेणी दरबंदि संख्या पदपूर्ति संख्या रिक्त संख्या
प्रमुख कोष नियन्त्रक रा.प.द्धितीय
कोष नियन्त्रक रा.प.तृतीय
लेखापाल रा.प.अनं. प्रथम
कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथम
सह-लेखापाल रा.प.अनं. द्धितीय १ जना फाजिल
सबारी चालक श्रेणी बिहिन
कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन
जम्मा   १४ १४  

 

पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार