डाउनलोड :

ऐन नियम

  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

  सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

  आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

  आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

  भ्रमण खर्च नियमावली २०६४

  आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७५

  निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन)

  भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ (चौथो संशोधन २०७२)

  निजामती सेवा नियमावली, २०५० (चौधौ संशोधन समेत)

प्रतिबेदन

  विगत 6 आ व को सार्वजनिक खर्च र राजश्व आम्दानी तथ्यांक

News/Events

  स्थानीय तहको बजेट तथा निकासा विवरण

  आ व २०७४।७५ चैत्र मसान्तसम्म सरकारी कार्यालयहरुको बजेट तथा खर्च विवरण

निर्देशिका

  आ.ले.प. निर्देशिका

  अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७३

  अर्थ मन्त्रालयको आ .ब. २०७४/०७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शन

  आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्या २०७४

  एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७३ अनुसूचीहरु

  सरकारी कारोवार निर्देशिका २०७१

  एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७३

सूचना

  सूची दर्ताको सूचना

  मौजुदा सूची

   क्याटलग सपिंग बाट सवारी साधन खरीदको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

  मौजुदा सूची दर्ता हुनका लागि दिनु पर्ने निवेदनको ढांचा

म.ले.प.फारामहरु

  म.ले.प. फाराम १ देखी १७ सम्म

  म.ले.प. फाराम १८ देखी ४४ सम्म

  म.ले.प. फाराम ४५ देखी ६० सम्म

  म.ले.प. फाराम ६१ देखी ७६ सम्म

  म.ले.प. फाराम ७७ देखी ८१ सम्म

  म.ले.प. फाराम ८२ देखी १८० सम्म

  म.ले.प. फाराम १८१ देखी १९२ सम्म

  म.ले.प. फाराम १९३ देखी २१३ सम्म

  राजश्व सम्बन्धि मे.ले.प. फारामहरु

  परिमार्जित म.ले.प.फारामहरू

परिपत्र

  परिपत्र

बिबिध

  PEFA Brochure

  निजामती कर्मचारीको २०६६ देखि २०७३ साल सम्मको तलबमान

  खरिद कार्ययोजना /गुरुयोजना , २०६८

   वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे

  बजेट खर्च शिर्षक , २०६७

  प्रगति विवरण नमुना फाराम

  अनुसूची-५ तलबी प्रतिबेदन फाराम

  सरकारी सम्पति विवरण फाराम

  क्रियाकलापगत आर्थिक संकेत र व्याख्या

पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार