सूचना तथा समाचारहरु :

चालु आ व को पूजीगत खर्च विवरण

2075-03-20
विकास निर्माण संग सम्बन्धित मुख्य बजेटको तुलनामा पुरा पढ्नुहोस ....

सशर्त अनुदान अन्तरगत खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्ने

2075.02.17
प्रस्तुत विषयमा चालु आ. व. २०७४।७५ मा ब. उ. शि. नं.  801……….. अन्तरगत खर्च शीर्षक 26612 (सशर्त अनुदान) तर्फ विभिन्न किस्तामाकैलाली जिल्लाको १३ वटै स्थानीय पुरा पढ्नुहोस ....

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (E-Payment) लागु गरिएको

२०७५।०१।१६
कैलाली जिल्लामा सरकारी निकाय बाट हुने भुक्तानीमा बिद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (E-Payment) मिति २०7५ वैसाख १६ गतेबाट लागु गरिएको छ । व्यवसाय विकास तथा परामर्श पुरा पढ्नुहोस ....

सरकारी कारोवार गर्ने बैंक परिवर्तन तथा थप भएको सुचना

2074-04-30
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीबाट संचालन हुने ख१, ख२, ख३ र ख६ ख समूहका खाताहरुको कारोवार आ. व. २०७३।७४ सम्म नेपाल राष्ट बैंक, धनगढीबाट हुदै आइरहेपुरा पढ्नुहोस ....

जिल्लाको स्थानीय तहमा आ व २०७४।७५ को दोस्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण गरिएको विवरण

२०७४।०८।०१
सि नं स्थानीय तह

ब उ शि नं

पुरा पढ्नुहोस ....

मुख्य मुख्य कार्यालयहरुको आ व २०७३।७४ को पुजीगत खर्च विवरण

२०७४।०४।०१

   (आ व २०७३।७४)                                &nbपुरा पढ्नुहोस ....

स्थानीय तहको फ्रिज नहुने बजेट रकम संचित कोष खातमा दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७४।०३।२७

अर्थ मन्त्रालय बाट आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा  स्थानीय तहलाइ बजेट उपशीर्षक न‌ं 6021103 को खर्च शीर्षक २६३१२ र २६३२२ मा  प्रदान गरिएकपुरा पढ्नुहोस ....

जिल्लाको आ व २०७३।७४ को विनियोजन र खर्च विवरण

२०७४।०३।३१
                    चालु तर्फ                           पुरा पढ्नुहोस ....

वार्षिक खातावन्धी सम्बन्धमा |

2074-03-05
अनुसूची १ भरेर पठाउने सम्बन्धमा |   DOWNLOAD पुरा पढ्नुहोस ....

खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे

2072-10-15
खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे View Notice पुरा पढ्नुहोस ....

वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे

2072-08-16
 वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे Download पुरा पढ्नुहोस ....

पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार